4.sınıf Matematik 1.dönem 1.yazılı hazırlık soruları bu sayfanın içeriğini oluşturmaktadır. Yazılıda karşınıza çıkması muhtemel sorular sınıflandırılmıştır. Sayfa hazırlanırken öğretmenlerimizin sınıflarında uyguladıkları ve bize göderdikleri sorular esas alınmıştır.

4.Sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz online yazılıya hazırlık kitapları, online testler ve denemeler gibi içeriklerden anında haberdar olmak için instagram, telegram veya whatsapp'da bizi takip edebilirsiniz.


Sayı Okuma Yazma

Dördüncü sınıf matamatik dersi 1.dönem 1.yazılı soruları genellikle sayı okuma ve sayı yazma çalışması ile başlar. 


Soru :Aşağıda yazılışı verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

  
302.203:………………………………………

    2.923: …………………………………………

    29.541:………………………………………..

    203.145:………………………………………

Soru : Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları yazınız

   
Üç bin iki yüz seksen = ………………………

    Beş yüz bin altı yüz on beş = …………………

    İki yüz on altı bin iki yüz on sekiz = …………

    On üç bin dokuz yüz elli dört = ………………
Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız
12 005:
934 900:
3 986:   
6 040:
Soru : Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazınız.
Otuz altı binyüz beş:
Yedi yüz yirmi sekiz bin:
On üç bin dört:
İki bin yirmi altı:

Bölük kavramı

Bölük kavramı ile ilgili bölüklere ayırma sorusu sorulabileceği gibi bölükler ile ilgili problemler de sorulabilir.

Soru : Binler bölüğünde 67, birler bölüğün de 101 olan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.

Yazılışı :

Okunuşu:

Soru : Binler bölüğünde 23, birler bölüğün de 12 olan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.

Yazılışı :

Okunuşu:

Dikkat :Bu soruda dikkat edilmesi gereken husus birler bölüğünün 2 sayıdan oluşmasıdır. Cevabı 2312 bulduysanız bölük kavramını lütfen tekrar ediniz.

Soru : 987 307 sayısını bölüklerine ayırınız.
................
Soru: Aşağıdaki tabloda verilen sayıları bölüklerine ayırınız.

Binler bölüğü Birler bölüğü

326.016

718.391

13.210

7.864Basamak kavramı

Sayıları basamaklarına ayırma , basamak değerlerini bulma sayıları çözümleme ile ilgili çıkabilecek soru örnekleri aşağıda sunulmuştur. 


6 0 5 7 8 5 sayısını basamklarına ayırınız.6 0 5 7 8 5 sayısında 6 sayısının basamak ismi nedir.6 0 5 7 8 5 sayısında 6 rakamı ile 7 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır.

( Cevabı 13 buluyorsanız lütfen konu tekrarı yapınız)6 0 5 7 8 5 sayısında 6 rakamı ile 7 rakamının sayı değerleri toplamı kaçtır.

( Şimdi cevabı 13 bulmanızda sıkıntı yok. Yukarıdaki iki soru birbirine çok benzse de cevapları aynı değil! Kesinlikle çok iyi çalışılıp sınava gidilmeli)6 yüzbinlik, 4 onbinlik, 3 binlik ,8 yüzlük, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır?6 yüzbinlik, 3 binlik, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır?

(Cevap 6349 değil!)50401 doğal sayısını çözümleyerek yazınız.şağıda verilen doğal sayıları çözümleyiniz.( 3 x 2 = 6 Puan )
53 8103=………………………………………
37 146=…………………………………………
5 028=…………………………………………

Örüntü

Örüntü soru tipleri için örnekler çokça türetilebilir. Örüntü sorularında ilk dikkat edilecek nokta sayıların artış veya azalış miktarlarıdır. Eğer örüntü çok karmaşık değilse sorular genellikle artış ve azalış miktarlarından çözülebilir. 

Aşağıdaki sayı dizilişlerini inceleyiniz. Örüntüyü 3 adım devam ettiriniz.

60, 55, 50, 45, …......…, ………., …...…..
3, 6, 9, 12, …........, ………., ….……….
7, 14, 21, 28, …....…., …….…., …..…..….

Aşağıdaki sayı dizilişlerini inceleyiniz. Örüntüyü 3 adım devam ettiriniz.

3 – 17 – 21 – 25 – ..... - ......
58 - 53 - 48 - … - ….
93 - 100 - 107 - …….-…….
41 - 38 - 35 -…. - …. .

Verilen sayılardan başlayarak belirtilen kurala göre sayı örüntüleri oluşturalım.

Kural: Sayının 2 fazlası, 5 eksiği 

25 ......... ......... ......... ......... .........


Kural: Sayının 2 eksiği, 2 katı
5 ......... ......... ......... ......... .........

Sayıları sıralama

Sayıları sıralama basamak sayısı arttığı için genellikle yanlış yapılan soruların başında gelmektedir. 

Örnek vermek gerekirse ;

296342 , 296341, 296340 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 

1.Kural : Basamak sayısı büyük olan en büyüktür.

2.Kural : Basamak sayıları eşit olan sayılarda en büyük basamağa bakılır. En büyük basamaktaki rakam  büyük olan daha büyüktür. Eşitse diğer basamağa bakalır. 

3. Kural : Soru çözülmeden önce bir nefes alıp sayılara bakılır. Yukarıdaki soruda olduğu gibi ilk beş basamakları aynı ise 296342 , 296341, 296340 aynı olan rakamlar önemsenmez. geriye kalan rakamlar arası sıralama yapılır. 

”95.000, 9.999, 46.009, 50.000” doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 

...........................

Aşağıda verilen sayıları “ < ”, “ > ” , “ = ” sembollerini kullanarak karşılaştırınız.

5148      5418

13937    12998

258        258

11975     1235

61303     62401

999         999

Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız ? 

31 140---8 419---521 204—47 871----125 096

Yuvarlama

Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
4789
4551
5127
71012

Aşağıdaki doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
5681
75899
5112
4949

Aşağıda verilen tablodaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yazınız.

SAYILAR

En Yakın Onluk

SAYILAR

En Yakın Yüzlük

3 258

10 585

48 971

136 209

13 139

9 739

524 287

90 197


Ritmik sayma

Verilen sayılardan başlayarak yüzer ve biner ritmik saymaları tamamlayalım. 


1881 1981 ......... ......... ......... ......... .........


1923 2023 ......... ......... ......... ......... .........


1071 2071 ......... ......... ......... ......... .........


1453 2453 ......... ......... ......... ......... .........


2018 3018 ......... ......... ......... ......... .........


Problem

4, 0, 5 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak dört basamaklı

En küçük tek sayı kaçtır?
En büyük çift sayı kaçtır?

Bir matbaa 1. Gün 2789 kitap, 2. Gün 1825 kitap,3 . gün 3675 kitap basmıştır.Buna göre matbaa 3 günde toplam kaç kitap basmıştır?


Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır ?


Bir futbol maçına 494 kadın seyirci, kadınlardan 516 fazla erkek seyirci katılmıştır. Toplamda kaç kişi maçı izlemiştir? 


297 684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? (5 puan)


"57 639" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur?
A) Binler bölüğünde "576" sayısı vardır.
B) Birler bölüğünde "639" sayısı vardır.
C) Binler basamağındaki rakam "7" dir.
D) Binler bölüğünde "57" sayısı vardır.


Binler bölüğünde 17,birler bölüğünde 18 olan sayı kaçtır?

 

( 0—4—8—9—5)Rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?


Ayşe  25 yaşındadır.  Erva  ise  Ayşe'den 12 yaş daha büyüktür.  Ayşe  ile Erva'nın yaşları toplamı kaçtır?


 Tuana'ya babası 135, annesi 150 ve dedesi 245 lira vermiştir. Tuana'nın toplam kaç lirası olmuştur? 


Çoktan seçmeli

1. 806 302 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sekiz yüz altı bin üç yüz iki b) Sekiz bin üç yüz iki

  1. Sekiz yüz altı bin otuz iki d )Sekiz yüz altı bin üç yüz bin iki

2. ‘ Doksan bin üç yüz dört ’ Okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 90 304 b) 93 004 c) 90 340 d) 93 034

3. Ali 11, Ayşe 13, Soner 9 yaşındadır. İki yıl sonra üçünün yaşları toplamı kaç olur?

a) 42 b) 39 c) 35 d) 33

4. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?

a) 22020 < 22022 < 22220 b) 707007 < 700770 < 777070

c) 234567 < 254678 < 267341 d) 44004 < 44040 < 44400

5. ”78904” doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)(7x10000)+(8x1000)+(9x100)+(4x1) b)(7x1000)+(8x100)+(9x10)+(4x1)

c)(7x10000)+(8x1000)+(9x100)+(4x10) d)(7x10000)+(8x100)+(9x10)+(4x1)

6. Çözümlenmiş şekli (5 x 100 000) +(4 x 10 000) + (3 x 100) + (5 x 1) olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5431 B) 54 301 C) 540 305 D) 504 351

7- Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında kendisinden büyük bir sayı elde edilir?

A) 2493 B) 1474 C) 551 D) 126

8. 7 A46 < 7 846 eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

A) 18 B) 22 C) 28 D) 45

9. “Birler bölüğündeki sayı 213 , binler bölüğündeki sayı 915 ise bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 213 915 b) 213 c) 915 213 d) 915

10. 8,3,0,6 , 9 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş basamaklı en büyük doğal sayı nedir?

A) 98.603 B) 98.306 C) 98.630 D) 30.689

11. . En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1600 olan en büyük doğal sayının çözümlenişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 binlik + 6 yüzlük + 9 onluk + 9 birlik

B) 1 binlik + 5 yüzlük + 5 onluk + 1 birlik

C) 1 binlik + 6 yüzlük + 4 onluk + 9 birlik

D) 1 binlik + 5 yüzlük + 9 onluk + 9 birlik

12. 1, 7, 6,0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük çift sayı yazılacaktır. Buna göre en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1670 B) 7610 C) 6710 D) 7106

13. 2 - 3 - 6 - 11- A

Örüntü kuralına göre A yerine hangi sayı gelmelidir?

A) On sekiz B) On beş C) On dört D) On üç

14. 357 559

Yukarıdaki sayıda tekrara eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 900 000 B) 300 000 C) 75 000 D) 50 550

15. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir?

A) Altı yüz seksen dört bin on altı

B) Altı yüz seksen bin altı yüz kırk

C) Altı yüz seksen sekiz bin beş

D) Altı yüz doksan bin yüz

16) 72 463 Doğal sayını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak kaç olur?

A) 72 400 B) 72 460 C) 72 500 D) 73 000

17) Doğal sayıları yazmada kullandığımız kaç tane rakam vardır?

A) 7 B) 8 C) 9 D )10

18) Dört basamaklı en büyük çif doğal sayı nedir?

A ) 9.999 B) 9.990 C ) 9.998 D ) 1.000

19) 678.543 doğal sayısında 5 ile 7 nin basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 70500 C) 7500 D )70005

20) 234.567 Doğal sayısının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır?

A) 27 B) 234.584 C) 234.540 D ) 234.567

.

Yeni sorular

Bu bölüme soru eklenecek.
Last modified: Tuesday, 2 November 2021, 2:33 AM